Transfüzyon Komitesi
10 Ocak 2022

Transfüzyon   Komitesi

Görev Amacı:

Güvenli kan ve Kan ürünleri Transferini sağlamak

Çalışmaları:  

    Transfüzyon Komitesi Çalışma Esasları ve Görevleri Hakkında Genelgeye göre;

    Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli,

    politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

 1. Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.
 2. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.
 3. Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.
 4. Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;
  • Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,
  • Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,
  • Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır
 5. Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
 6. Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.
 7. Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 8. Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
 9. Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip edilmelidir.
 10. Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitiminsürekliliği takip edilmelidir.
 11. Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır.

        Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane personeli        

        haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane  personeline sunulmalıdır.