Hasta Güvenliği Komitesi
10 Ocak 2022

Hasta Güvenliği Komitesi

Görev Amacı:

Hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları yürütmek.

   Komite üç ayda bir toplanacaktır.

 

Hasta güvenliği komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları

Komitenin görev alanları;

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi
 • Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi,

     Maddeler kapsamında çalışmalarını yürüten komite tarafından Sorun tespiti yapılır.

        Mevcut durum tespiti yapılır.

        Acil önleyici tedbir alınır.

        İyileştirme planı, rapor halinde Kalite Yönetim Birimine sunulur.

        Kalite Yönetim Biriminde onaylanan iyileştirme planı hayata geçirilir.

        Konuyla ilgili takip kurulu oluşturulur.

        Takip Grubu kontrol listeleriyle birimlerde denetim mekanizması oluşturur.

        Aksaklık rapor edilip, gerekli tedbirler alınır.