Enfeksiyon Kontrol Komitesi
10 Ocak 2022

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Görev Amacı:

Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanması.

Çalışmaları

Madde 7 — Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun

  bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu

  konuda öneriler sunmak,

 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda

  uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları

  gerektikçe güncellemek,

 • Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için

  devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

 • Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı

  geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

 • Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre

  harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın

  sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu

  değerlendirmelere yer vermek,

 • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 • Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 • Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek
 • Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

Madde 8 — Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Sürveyans ve kayıt,

             b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,

             c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,

             d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,

             e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane

             enfeksiyonları yönünden kontrolü.

 • Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları

Madde 9 — Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere Yönetime

             iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve yataklı tedavi kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır.

             Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.